• Dự án

THE BOTANICA

Sử dụng để cung cấp nước để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Trong nhiều năm qua cháy nổ xảy ra triền miên, trang thiết bị chữa cháy đang còn yếu kém. Do vậy, xây dựng hệ thống cấp nước dự phòng có xảy ra rủi ro đảm bảo tốt cho an ninh xã hội, tránh thiệt hại rủi ro để lại hậu quả nặng nề.Kiểm tra nghiệm thu trụ bộ quốc phòng
Khi cung cấp thiết bị chữa cháy cho khách hàng, đội ngũ nhân viên công ty HTH có tránh nhiệm xuống kiểm tra chất lượng sản phẩm giao cho khách hàng có đảm bảo chất lượng ban đầu. Sau khi kiểm tra làm giấy tờ nghiệm thu bàn giao cho khách hàng ký nhận.